OBAVIJESTI
& DOGAĐANJA
  

REVOVSKE NOVINE          

Pravo na pristup informacijama temeljno je ljudsko pravo koje se štiti Ustavom RH, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15, 69/22 – u daljnjem tekstu: Zakon).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Tijela javne vlasti moraju učiniti dostupnim sve informacije koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru i obvezna su omogućiti pristup informacijama.

Povjerenik za informiranje (u daljnjem tekstu: Povjerenik) neovisno je tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama i također je drugostupanjsko tijelo koje rješava o žalbi o ostvarivanju prava na pristup informacijama. Tijela javne vlasti dužna su surađivati s  Povjerenikom i dostavljati mu izvješće o provedbi Zakona za prethodnu godinu najkasnije do 31. siječnja. Tijelo javne vlasti obvezno je omogućiti podnositelju zahtjeva pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Zakonom se određuju slučajevi kada tijela javne vlasti imaju pravo uskratiti određenu informaciju. Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za pristup informaciji, podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu Povjereniku, a protiv Rješenja Povjerenika postoji mogućnost podnošenja tužbe Visokom upravnom sudu RH. Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Na podnošenje zahtjeva korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su plaćanja upravnih pristojbi.

Općinsko Vijeće Općine Orehovica odlukom od 21.09.2021. godine (Klasa: 021-05/21-01/16, Urbroj: 2109/22-02-21-11) imenovalo je Općinsku načelnicu Dijanu Novak osobom ovlaštenom za davanje informacija (službenik za informiranje).

Informiranje javnosti postiže se objavljivanjem informacija iz kataloga informacija u Službenom glasniku Međimurske županije, na oglasnoj ploči, na službenoj web stranici Općine Orehovica www.orehovica.hr, prisustvovanjem predstavnika javnih glasila (lokalni listovi, radio) na sjednicama te davanjem povremenih izvješća o radu.

Službenik za informiranje Općine Orehovica
Ime i prezime: Dijana Novak
Kontakt: 040 636 040
E-mail: 
opcina@orehovica.hr

Najčešće tražene informacije:

Pitanje:

Poštovani, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, molim Vas da mi elektroničkom poštom, odnosno slanjem e-maila, dostavite sljedeće informacije:

Broj zaposlenih osoba u upravnim tijelima Vaše općine na dan 31.12.2023.
Stalni radni odnos na neodređeno vrijeme
Radni odnos na određeno vrijeme
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Ugovor o djelu
Ostali oblici zapošljavanja (koji)

S poštovanjem, N.K.

Odgovor:

Broj stalno zaposlenih osoba u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Orehovica na dan 31.12.2023.
Stalni radni odnos na neodređeno vrijeme – 3 (pročelnik, viši referent za opće i upravne poslove, referent za opće i upravne poslove te poslove Vijeća te stručni suradnik za financije i proračun)
Radni odnos na određeno vrijeme – 1  (općinski načelnik)
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – 0
Ugovor o djelu – 1
Ostali oblici zapošljavanja  – 3 (javni radovi)

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Orehovica na sljedeće moguće načine:

putem telefona na broj: +385 (0)40 636-040
elektroničkom poštom službeniku za informiranje: opcina@orehovica.hr na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
poštom na adresu: Općina Orehovica, Čakovečka 9, 40322 Orehovica, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
osobno na adresu: Općina Orehovica, Čakovečka 9, 40322 Orehovica, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.