REVOVSKE NOVINE          

Pravo na pristup informacijama temeljno je ljudsko pravo koje se štiti Ustavom RH, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 – u daljnjem tekstu: Zakon).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Tijela javne vlasti moraju učiniti dostupnim sve informacije koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru i obvezna su omogućiti pristup informacijama.

Povjerenik za informiranje (u daljnjem tekstu: Povjerenik) neovisno je tijelo za zaštitu prava na pristup informacijama i također je drugostupanjsko tijelo koje rješava o žalbi o ostvarivanju prava na pristup informacijama. Tijela javne vlasti dužna su surađivati s  Povjerenikom i dostavljati mu izvješće o provedbi Zakona za prethodnu godinu najkasnije do 31. siječnja. Tijelo javne vlasti obvezno je omogućiti podnositelju zahtjeva pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Zakonom se određuju slučajevi kada tijela javne vlasti imaju pravo uskratiti određenu informaciju. Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za pristup informaciji, podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu Povjereniku, a protiv Rješenja Povjerenika postoji mogućnost podnošenja tužbe Visokom upravnom sudu RH. Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva tijelu javne vlasti. Na podnošenje zahtjeva korisnici prava na pristup informacijama oslobođeni su plaćanja upravnih pristojbi.

Općinsko Poglavarstvo Općine Orehovica odlukom od 02.11.2004. (klasa 021-05/04-01/51, urbroj 2109/22-04-02) ustrojilo je Katalog informacija koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Općina Orehovica, a u cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama u smislu zakona kojim se uređuje pravo na pristup informacijama.

Općinsko Poglavarstvo Općine Orehovica odlukom od 02.11.2004. (klasa 021-05/04-01/51, urbroj 2109/22-04-02) imenovalo je općinskog načelnika Franju Bukala osobom ovlaštenom za davanje informacija (službenik za informiranje).

Informiranje javnosti postiže se objavljivanjem informacija iz kataloga informacija u Službenom glasniku Međimurske županije, na oglasnoj ploči, na službenoj web stranici Općine Orehovica www.orehovica.hr, prisustvovanjem predstavnika javnih glasila (lokalni listovi, radio) na sjednicama te davanjem povremenih izvješća o radu.

Službenik za informiranje Općine Orehovica
Ime i prezime: Franjo Bukal
Kontakt: 040 636 040
E-mail: o.orehovica@gmail.com

Najčešće tražene informacije:

1. Pitanje:

Poštovani, sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama, molim Vas da mi elektroničkom poštom, odnosno slanjem e-maila, dostavite sljedeće informacije:

1.Broj zaposlenih osoba u upravnim tijelima Vaše općine na dan 31.12.2012.
Stalni radni odnos na neodređeno vrijeme
Radni odnos na određeno vrijeme
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Ugovor o djelu
Ostali oblici zapošljavanja (koji)

2. Broj zaposlenih osoba u upravnim tijelima Vaše općine na dan 31.12.2013.
Stalni radni odnos na neodređeno vrijeme
Radni odnos na određeno vrijeme
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Ugovor o djelu
Ostali oblici zapošljavanja (koji)

S poštovanjem, N.K.

Odgovor:

1. Broj stalno zaposlenih osoba u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Orehovica na dan 31.12.2012.
Stalni radni odnos na neodređeno vrijeme – 2 (referent za opće i upravne poslove te poslove Vijeća te stručni suradnik za financije i proračun)
Radni odnos na određeno vrijeme – 2  (općinski načelnik i viši referent za stručne poslove na provedbi projekta Uspostave prekogranične kulturno-turističke transverzale: DROM te razvoj integralnog romsko-turističkog proizvoda)
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – 1
Ugovor o djelu – 0
Ostali oblici zapošljavanja  – 5 (javni radovi)

2. Broj zaposlenih osoba u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Orehovica na dan 31.12.2013.
Stalni radni odnos na neodređeno vrijeme – 2 (referent za opće i upravne poslove te poslove Vijeća te stručni suradnik za financije i proračun)
Radni odnos na određeno vrijeme -2  (općinski načelnik i viši referent za stručne poslove na provedbi projekta Vijeća Europe “Kulturni potencijali za socijalno uključivanje Roma” – lokalni koordinator)
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa – 2
Ugovor o djelu – 0
Ostali oblici zapošljavanja – 1 (javni radovi)

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva službeniku za informiranje Općine Orehovica na sljedeće moguće načine:

putem telefona na broj: +385 (0)40 636-040
putem faksa na broj: +385 (0)40 636-039
elektroničkom poštom službeniku za informiranje: o.orehovica@gmail.com na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
poštom na adresu: Općina Orehovica, Čakovečka 9, 40322 Orehovica, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
osobno na adresu: Općina Orehovica, Čakovečka 9, 40322 Orehovica, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije / Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
radnim danom od 07:00 do 15:00 sati.

Odluka o imenovanju osobe ovlaštene za davanje informacija 13 kB
Odluka o katalogu informacija 15 kB
Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u 2011. godini 167 kB
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojavanju Kataloga informacija 15 kB
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2016.pdf 207 kB
Godisnje izvjesce – Pravo na pristup informacijama 2018.pdf 212 kB
Obrazac 2 – Zahtjev za pristup informacijama.pdf 1631 kB
Obrazac 3 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije.pdf 1028 kB
Obrazac 4 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija.pdf 998 kB
Godisnje izvjesce – pravo na pristup informacijama 2019.pdf 213 kB
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020. godinu.pdf 213 kB
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2021. godinu.pdf 213 kB
Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2022. godinu.pdf 214 kB